.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ടി.പി.ആർ. നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് വിഭാ​ഗങ്ങളായി തിരിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ടി.പി.ആർ. നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് വിഭാ​ഗങ്ങളായി തിരിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക

LifeKochi Web Desk | July 7, 2021, 8:45 p.m. | Ernakulam Central