.

കരുമാല്ലൂർ: ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ! ദേശീയത!.. ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെ പറ്റി പി ജെ ചെറിയാൻ സംസാരിക്കുന്നു..

കരുമാല്ലൂർ: ജാതി! മതം! ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ! ദേശീയത!.. ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനതയെപ്പറ്റി ചരിത്ര ഗവേഷകനായ പി ജെ ചെറിയാൻ സംസാരിക്കുന്നു..

LifeKochi Web Desk | Oct. 12, 2021, 4:48 p.m. | Karumalloor